Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCEJ

ROK SZKOLNY  2022-2023

 

 

 

Plan został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia  5 września 2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

  przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

- Statut przedszkola.

 

 

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 

 1. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Programu Wychowania przedszkolnego
 3. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 4. Priorytetów wskazanych przez MEN

 

 

 

Realizacja zadań z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w zakresie warunków i sposobów jej realizacji.

Realizacja przez wszystkich nauczycieli w ciągu całego roku szkolnego.

SPOSOBY REALIZACJI

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ

MONITOROWANIE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w  przedszkolu:

 

-  zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola: w sali zabaw, szatni, łazience, na schodach, w sali gimnastycznej i w ogrodzie,

- zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami  ewakuacji, przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego,

- przestrzeganie rozkładu dnia przedszkola, zapewnienie dzieciom równowagi pomiędzy zajęciami kierowanymi a niekierowanymi, pozostawienie dostatecznej ilości czasu na samodzielna zabawę.

 

 

- zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu

- zna drogę ewakuacyjną

- wie, jak zachować się w przypadku

  ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego

 

 

- alarm przeciwpożarowy

- zapisy w dziennikach

 

 

nauczyciele wszystkich grup

2. Aranżacja przestrzeni do zabaw, kącików zainteresowań z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci z poszczególnych grup wiekowych:

- tworzenie  w sali przestrzeni i warunków do bezpiecznej zabawy, pracy i odpoczynku, do samodzielnego odkrywania, prowadzenia eksperymentów, utrwalania wiedzy,

- tworzenie, wzbogacanie i modyfikowanie w ciągu roku, stałych( czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy)i czasowych kącików zainteresowań stymulujących wszechstronny rozwój dzieci.

 

 

- podejmuje decyzje, organizuje sobie czas wolny

- bierze czynny udział w zakładaniu
  i wzbogacaniu funkcjonujących w salach kącików zainteresowań

- inicjuje i realizuje działania na rzecz

  własnego rozwoju

 

 

- kąciki zainteresowań,

- pomoce dydaktyczne

 

nauczyciele wszystkich grup

 

3.Respektowanie praw każdego dziecka do bezpieczeństwa w sferze fizycznej, psychicznej , emocjonalnej i społecznej:

 

-ustalenie  z dziećmi praw i obowiązków przedszkolaka w wybranej formie: „Nasze zasady”, „Kodeks grupy”, „Kodeks przedszkolaka” itp. zgodnie z potrzebami grupy,

- uczenie dzieci zrozumienia i tolerancji wobec odmienności lub ograniczeń niektórych dzieci,

 

- zapoznawanie dzieci z konwencją o Prawach Dziecka

 

 

- tworzy kodeks grupy i przestrzega jego zasad

- rozwiązuje problemy na miarę swoich możliwości

- wyraża szacunek wobec innych osób

 

- kodeksy grupowe

- tablica motywacyjna

- kontrakty

-scenariusze zabaw

 

Nauczyciele wszystkich grup

4.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy.

 

- korzystanie z dorobku pedagogicznego M. Montessori, Freneta, Weroniki Sherborne, I, Majchrzak, E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Marii Bogdanowicz, Domana, E. Denisona, Orffa, Labana, Kniesów

- korzystanie z dorobku pedagogiki zabawy, w tym Klanza

szkolenia „Jazz dla ucha malucha”, metody harcerskiej – pląsy, zabawy tropiące, pedagogiki cyrku, płytoteki, zabaw Klamana

- szerokie korzystanie z  aktywizujących metod pracy:

burza mózgów, projekt edukacyjny,  metoda projektu, drama, gry planszowe,  trening twórczego myślenia, story line,

-wykorzystanie w pracy z dziećmi biblioterapii i bajkoterapii

 

 

 

-

 

 

- zapisy w  dzienniku zajęć

-scenariusze zajęć

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

5. Wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowanie PPP i KS:

- diagnoza i terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia surdopedagogiczna

-współtworzenie i współrealizowanie  planów działań wspierających rozwój dziecka,

- wnikliwa obserwacja i diagnoza przedszkolna,

- stosowanie dostępnych pomocy edukacyjnych pomoce sensoryczne, logopedyczne, gry edukacyjne, pomoce SI,

-dostosowanie warunków pobytu dziecka w przedszkolu do jego potrzeb i możliwości (czas pobytu w plu, miejsce pracy i odpoczynku dziecka w sali, ilość bodźców, pomoce, tablice motywacyjne itp.)

 

 

- wyrównywanie  szans rozwojowych

- osiąganie sukcesu edukacyjnego

- poprawa funkcjonowania społecznego w grupie

- zabezpieczenie indywidualnych potrzeb każdego dziecka

 

- plany działań wspierających rozwój

- plany IPET

- arkusze obserwacji

- diagnoza logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna

 

 

Wszyscy nauczyciele

specjaliści

6.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, eliminowanie zauważonych niedomagań i braków:

- rozpoznawanie i monitorowanie potrzeb edukacyjnych dzieci ( obserwacje pedagogiczne)

- planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej w zakresie niezbędnym dziecku dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego,

- prowadzenie grupowych ćwiczeń logopedycznych,

- organizowanie warunków do podnoszenia poziomu umiejętności dzieci w każdej sferze rozwojowej

 

 

- wnikliwa obserwacja każdego dziecka

- dbałość o zapewnienie pełnego rozwoju możliwości każdego dziecka

- wychodzenie naprzeciw potrzebom poszczególnych dzieci

 

Plany pracy

Karty pracy

Zapisy w dzienniku

Notatki

 

Wszyscy nauczyciele

7. Współpraca z rodzicami:

- wspólne analizowanie podejmowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych w celu wzmacniania

właściwych zachowań, ocenianie  skuteczności i

 modyfikowanie według potrzeb,

 

- ścisła współpraca z rodzicami dzieci objętymi PPP, WWR, KS,

- angażowanie rodziców do wyposażania kącików w sali,

- modyfikowanie kodeksów grupowych,

- zachęcanie do korzystania z  konsultacji ze specjalistami

- zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich

- zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych

 

 

 

 

8.Wspomaganie dzieci w funkcjonowaniu w szybko zmieniającym się świecie przez:

-kontakt z technologią cyfrową: tablica multimedialna, telefon komórkowy, tablet, smartfon ,przeglądarka  internetowa

-korzystanie z programów multimedialnych dla dzieci, oglądanie filmów edukacyjnych, wykonywanie zdjęć cyfrowych, korzystanie z telefonu w obliczu zagrożenia ( numery alarmowe)

-rozumienie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z tych urządzeń.

 

 

 

 

 

I.„ Raz, dwa trzy: czytam ja – czytaj ty !” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.  Realizacja: 1.09.2022– 31.12.2022

SPOSOBY REALIZACJI

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ

MONITOROWANIE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1. Propagowanie książek i czytelnictwa przez  realizację działań międzygrupowych, zespołowych nauczycieli  i  ogólnie przedszkolnych:

-wykonywanie  wystaw czytelniczych,

-przygotowywanie gazetek okolicznościowych na temat czytelnictwa

-eksponowanie  prac konkursowych związanych z czytelnictwem, książkami, bajkami

-zorganizowanie konkursu recytatorskiego (w ramach „Przedszkole talentów”)

 -zorganizowanie konkursu czytelniczego dla dzieci czytających

-organizowanie międzygrupowych wydarzeń w oparciu o literaturę np. „Dzień pluszowego misia”, „Dzień postaci z bajek”, inscenizacje i teatrzyki  literackie dla grup młodszych lub równoległych w wykonaniu dzieci  i nauczycielek

 

- zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego „Moja ulubiona książeczka” (całe przedszkole)

 

 

- jest zainteresowane książkami

- bierze udział w konkursach

- ciekawi je czytanie, chce czytać samodzielnie

- słucha z uwagą czytanych tekstów

- poznaje przykłady literatury dla dzieci w ciekawy i inspirujący sposób

 

 

 

Scenariusze zajęć, konkursów, przedsięwzięć

Dyplomy dzieci

Zdjęcia z wydarzeń

 

Zapisy w dzienniku

 

Dyplomy

Prace dzieci

 

Wszyscy nauczyciele

Koordynator konkursu recytatorskiego:

 

Koordynator konkursu czytelniczego: Aleksandra K.

 

Koordynator konkursu plastycznego:

 

2. Dbanie o stały kontakt dzieci z literaturą, książką, bajką przez:

- zapewnienie dzieciom dostępu do książek w formie papierowej, audiobooków, słuchowisk, przekazu dorosłych.

- codzienne czytanie dzieciom, słuchanie audiobooków, słuchowiska dla dzieci

- oglądanie i omawianie ilustracji w książkach

- atrakcyjne eksponowanie książek, kącika książki

- postawę nauczyciela jako miłośnika książek

- przynoszenie przez dzieci ulubionej książki z domu w wyznaczonym dniu np. „Piątek z książką”- wspólne jej czytanie, oglądanie, omawianie, streszczanie itd.

- wskazywanie funkcji książki w życiu człowieka w ramach zajęć dydaktycznych i codziennych czynności

-wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą

- „Przedszkolny piknik z książką”- czytanie dzieciom książek w ogrodzie, zaproszenie osób czytających: rodzice, pracownicy przedszkola, starsze rodzeństwo, dziadkowie.

 

 

 

- lubi kontakt z książką

- sięga po książki w ramach swobodnej aktywności

- włącza się w proponowane zadania

-wymienia funkcje książki

-wyraża się poprzez prace plastyczne

 

 

Zapisy w dzienniku

Księgozbiór i kąciki książki

 

Scenariusze zajęć

Prace dzieci

 

Wszyscy nauczyciele

3. Uczenie dzieci zasad korzystania z książek, czytelni, biblioteki, kącika książki:

 

- tworzenie kodeksu czytelnika, słuchacza

- wzbogacanie i dbanie o księgozbiór  grupowy

- naprawianie i oprawianie z dziećmi książek

- ustalenie zasad korzystania z pożyczonych książek

- wdrażanie do oszczędzania papieru

-wykonywanie zakładek do książek

- zorganizowanie zajęć dydaktycznych dotyczących powstawania książki, produkcji papieru, twórców książki(pisarz, drukarz, ilustrator, introligator),

-poznawanie nazwisk polskich pisarzy i poetów dla dzieci- patroni karwińskich ulic (Brzechwa, Tuwim, Porazińska, Makuszyński)

- poznanie zawodu bibliotekarza, księgarza.

 

 

 

-dba o książki

-wie, że należy szanować książki

-posiada wiedzę na temat powstawania książki

- zna nazwiska kilku wybranych twórców dla dzieci

-zna zawody osób związanych z książkami

 

 

Kodeksy czytelnicze

Scenariusze zajęć

Prace dzieci

 

 

Wszyscy nauczyciele

4. Współpracowanie z rodzicami w celu rozwijania pasji czytelniczej dziecka poprzez:

- tworzenie książki grupowej –(dziecko z rodzicami przygotowuje jedną stronę do książki) „Wspomnienia z wakacji”, lub „Nasza piękna jesień”

-zachęcanie rodziców do tworzenia książeczki z tekstem wymyślonym przez dziecko „Moja bajeczka”

- wypożyczanie książek z domu do przedszkola

- korzystanie i wzbogacanie kącika czytelniczego na stronie www przedszkola( propozycje książek polecanych dzieciom, rodzicom, nauczycielom)

- pedagogizacja rodziców : np. „rola książki w życiu dziecka”, artykuły ,zebranie z rodzicami  na temat ”Wpływ czytania na rozwój dziecka”, promocja książek, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu

 

 

- włącza się w działania grupy

-układa tekst opowiadania

- wykonuje w domu zadania czytelnicze

- pożycza książki- zna zasady ich szanowania

 

 

 

Książka grupowa

Prace dzieci

Zapisy w dzienniku

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 Rodzice

5.Organizowanie i udział w przedsięwzięciach promujących czytelnictwo:

a)spotkania z autorami książek: recytacja, prezentacja książki, warsztaty.

 

b) spotkanie z aktorami recytującymi lub czytającymi dzieciom literaturę: Teatr Dramatyczny, Teatr Muzyczny

 

c)wyjście do teatru na przedstawienie w oparciu o literaturę

Teatr Dramatyczny, Teatr Muzyczny, Teatr Gdynia Główna

 

 

d)ścisła współpraca z  biblioteką: wyjścia dzieci do biblioteki, zajęcia biblioteczne, wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

 

e) zakup książek dla dzieci w ramach wzbogacania kącików książek w salach, jako nagrody w konkursach plastycznych, czytelniczym, recytatorskim, wiedzy, w celu wykorzystania ich na zajęciach edukacyjnych z dziećmi.

 

 

- uczestniczy w wydarzeniach promujących czytelnictwo

- poznaje książkę i jej autora

- słucha wzorcowego języka polskiego

- uczestniczy w spektaklu teatralnym

 

 

- poznaje bibliotekę, zasady jej działania

 

- obcuje z książką

-jej zaciekawione czytaniem

 

 

 

Scenariusze

Zdjęcia z wydarzeń

 

Prace dzieci na podstawie odbytych spotkań i wydarzeń

 

 

Zapisy w dzienniku

Plan współpracy z biblioteką

 Wszyscy nauczyciele

 

Koordynatorzy:

a)

b)

c)

d) Izabela J.

e) dyrekcja przedszkola

 

 

II. „Tęczowe przedszkole ma 40 lat” – obchody jubileuszu przedszkola.  Realizacja 1.01.2023– 30.06.2023

 

 

 SPOSOBY REALIZACJI

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ

 MONITOROWANIE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

ZIELONY KOLOR

 

Ekologia i przyroda.

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za najbliższe  środowisko naturalne. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i obywatelskich:

 

-prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej w odniesieniu do najbliższego środowiska: mój dom, przedszkole, osiedle, miasto. Uwrażliwianie  dzieci na konieczność dbania o to środowisko, wskazywanie na zagrożenia dla środowiska – miasta.

 

- poznawanie przyrody w najbliższym otoczeniu przedszkola, dbanie o przyrodę, ogród przedszkolny, osiedle, porządkowanie terenu przedszkola, zawieszanie karmników, karmienie ptaków, sadzenie roślin, wycieczki po osiedlu, spacery przyrodnicze,

 

 

- udział  w akcjach „ Sprzątanie świata” , obchody „Dnia Ziemi” w odniesieniu do przedszkola, ogrodu przedszkolnego, osiedla, miasta

 

- kontynuacja selektywnej zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii oraz segregacja odpadów na terenie przedszkola, udział w akcjach organizowanych przez KZG Dolina Redy i Chylonki

 

 

 

 

 

- rozumie że należy dbać o środowisko naturalne

 

- jest świadome  zagrożeń dla środowiska

 

-zna środowisko przyrodnicze, nazywa drzewa w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

-uczestniczy w działaniach ekologicznych w przedszkolu i w domu

 

 

Scenariusze zajęć

 

Zapisy w dzienniku

 

 

 

Kąciki ekologiczne i przyrodnicze, albumy, prace dzieci

 

Pojemniki do segregacji

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator KZG

Beata G.

NIEBIESKI KOLOR

 

Edukacja regionalna

Kształtowanie  postawy przywiązania do swojego miasta i regionu, zaangażowania społecznego, rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się:

 

- kontynuacja udziału w kampanii „Odprowadzam sam”- promowanie ograniczenia zanieczyszczeń w mieście,

 

 - organizowanie zajęć na temat Gdyni i Kaszub:  obchodzenie urodzin Gdyni, Dnia Gdynianina, poznawanie zwyczajów i symboli kaszubskich, oglądanie filmów edukacyjnych o Gdyni i Kaszubach,

- zorganizowanie wycieczki do Muzeum Gdyni, udział w warsztatach w Muzeum Gdyni

 

-tworzenie kącików regionalnych, morskich,

 

-poznawanie historii przedszkola 44, znajomość pracowników przedszkola i ich zadań, zawodów, funkcji, imion

                                                                          

- zorganizowanie turnieju wiedzy o naszym przedszkolu

 

- udział w imprezach organizowanych przez partnerów przedszkola: np. Bieg przedszkolaka – Rada osiedla Karwiny, 

 

- zorganizowanie pasowania grup zerówek na ORP Błyskawica

 

 

 

 

 

- uczestniczy w akcjach organizowanych przez przedszkole

 

 

 

- poznaje/ utrwala symbole swojego miasta i regionu

 

- zna nazwę swojego miasta, regionu

 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

Prace dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz uroczystości

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator „Bieg przedszkolaka” wice dyr. Beata K.

 

Koordynator pasowania na ucznia: Beata G.

 

 

CZERWONY KOLOR

 

Emocje i wartości

Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, wychowanie do wartości. Kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się:

 

- obchody świąt :Dni Morza, Urodziny Gdyni, w odniesieniu do powstania i funkcjonowania przedszkola 44

 

-zorganizowanie spotkania dzieci z emerytami z naszego przedszkola: upominki, występ np. Jasełka, uczenie szacunku dla osób starszych

 

-budzenie przywiązania do naszego przedszkola, kształtowanie postawy gospodarza placówki, dumy z bycia przedszkolakiem, odpowiedzialności za nasze przedszkole

 

- nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem: wprowadzanie strategii odreagowania złości, kącik emocji, kącik relaksu, bajkoterapia, techniki relaksacyjne,

 

-zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność, pracowitość, odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych czynności: dyżury, prace zespołowe, współdziałanie w parach, akceptacja nauczyciela, pochwały, prace na rzecz grupy, projekty, planowanie własnej aktywności,

 

-rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dziecka na potrzeby słabszych, młodszych, osób starszych, chorych przez zajęcia edukacyjne, udział w akcjach charytatywnych, pomoc kolegom, listy do chorego kolegi, nazywanie i odczytywanie emocji innych ludzi,

 

- uwrażliwianie na prawdę i dobro poprzez przykład osobisty nauczyciela, bohaterów literackich, bajki, obchody np. Dnia Życzliwości, Walentynki,

 

 

 

- współdziała przy organizacji i przebiegu uroczystości

 

- jest odpowiedzialne za powierzone mu działania

 

 

 

- zna sposoby reagowania tak, aby nikogo nie krzywdzić

 

- stosuje poznane strategie radzenia sobie z napięciami, stresem,

 

- korzysta z kącika relaksu

 

- rozpoznaje i nazywa emocje

 

- ocenia postępowanie bohaterów literackich

 

- zna zasady zachowania w grupie i je stosuje

- panuje nad emocjami w miarę swoich możliwości

 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

Scenariusze uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Odpowiedzialne za jasełka: nauczycielki gr.IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator akcji charytatywnych:

a)       Ciapkowo:

 

b)       Klub seniora:

 

 

 

 

ŻÓŁTY KOLOR

 

Zabawa

Organizowanie dzieciom sposobności do zabawy, poznawania świata poprzez zabawę, rozwijania oczekiwań poznawczych. Kształtowanie kompetencji  w zakresie przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej:

 

- zorganizowanie festynu dla dzieci z okazji 40-lecia przedszkola

 

-prowadzenie zabaw dawnych i współczesnych, ukazywanie upływu czasu, zmian w wyglądzie zabawek, zabaw, rodzaju aktywności dzieci obecnie i sprzed 40 lat- stosowanie zabaw ruchowych, tanecznych, ze śpiewem.

 

- propagowanie zabaw rodziców: skakanka, hula- hop, klasy, guma, jojo, chowany, berek, dwa ognie. także na świeżym powietrzu

 

- stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci działań typu: przedstawienia, inscenizacje, improwizacje taneczne, wokalne, recytatorskie, popisy, występy przed grupą.

 

 

 

 

 

 

 

- bierze udział we wspólnych zabawach

 

- zgodnie bawi się i współdziała w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

- dzieli się swoimi pomysłami i prezentuje swoje umiejętności

 

 

Scenariusze

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Koordynator festynu:

 

FIOLETOWY KOLOR

 

Rozwijanie talentów

Prowadzenie zajęć z uwzględnianiem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, ich uzdolnień i predyspozycji, a także  doświadczeń i potencjału tkwiącego w dzieciach. Kształtowanie wszystkich  kompetencji kluczowych:

 

- przygotowanie z dziećmi pokazu ich umiejętności na „Dzień talentów” jako podsumowanie obchodów 40 lecia przedszkola

 

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat „Moje przedszkole” – udekorowanie przedszkola pracami dzieci

 

Prezentowanie rodzicom i dzieciom twórczej aktywności plastyczno–konstrukcyjnej wychowanków:

- wystawy prac w sali „nasza galeria”, dekorowanie sali i kącików pracami dzieci,

-wystawy prac konkursowych  na korytarzach przedszkola,

- wystawy jednego autora promujące talenty plastyczne i konstrukcyjne dziecka

- propagowanie i prezentowanie umiejętności językowych – recytacje, czytanie kolegom, prezentacje swoich zainteresowań

- uczenie, zainteresowanych dzieci, gry w warcaby, szachy,

- promowanie talentów dzieci przez udział w konkursach poza przedszkolnych.

 

Realizacja zadań w ramach „Przedszkole talentów”

 

a),,Wierszykowe trele morele” – konkurs recytatorski – pierwsze półrocze -rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,

b)„Kto pierwszy na mecie” –  zawody sportowe, promowanie sprawności ruchowej, zdolności motorycznych,

c)„Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat” konkurs matematyczny, uzdolnienia w liczeniu i intuicji mat.

d)„Z piosenką przez świat” – konkurs wokalny – ujawnienie talentów wokalno- muzyczno- tanecznych.

e),,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych.

 

 

 

 

 

 

- ujawnia i rozwija swoje umiejętności, predyspozycje, talenty

 

 

 

- opowiada o swoich mocnych stronach

 

- mówi, co je interesuje, w czym jest dobre

 

 

- zgodnie współdziała z kolegami

- rozumie, że każdy ma inne umiejętności, zauważa je u kolegów

 

 

 

- podejmuje proponowane zadania

 

 

 

 

 

 

Kąciki zainteresowań

 

Prace dzieci

 

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

Dyplomy dzieci

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Koordynator konkursu plastycznego:

Małgorzata N. MagdaS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Koordynatorzy:

a)

b)

c)

d)

e)

POMARAŃCZOWY KOLOR

 

 

Zdrowie

 Dbałość o zdrowy rozwój fizyczny dzieci poprzez:

 

- codzienny pobyt dzieci na powietrzu z uwzględnieniem zabaw swobodnych i kierowanych

- systematyczne prowadzenie zabaw porannych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych w sali w na powietrzu z zastosowaniem pomocy  nietypowych, muzyki, sprzętu sportowego itp.

 

- przestrzeganie rozkładu dnia, zachowanie równowagi pomiędzy pozycja siedzącą i aktywną dziecka

- zachęcanie do zdrowego odżywiania, picia wody, ograniczanie  słodyczy w diecie

-systematyczne prowadzenie profilaktyki logopedycznej: ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych, usprawniających aparat mowy, ćwiczeń słuchowych i językowych.

 

- wdrażanie dzieci do dokonywanie przez nie  świadomych wyborów prozdrowotnych:  decydowanie o potrzebie odpoczynku i ruchu, doskonalenie samoobsługi, rozumienie zasad zdrowego odżywiana

 

 

 

- chętnie przebywa na powietrzu, bierze udział w proponowanych  zabawach

- uczestniczy w zabawach ruchowych

 

- potrafi bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego

 

- jest sprawne fizycznie

- rozwija sprawność fizyczną

 

- zna zasady zdrowego odżywiania

 

- bierze  aktywny udział  we wspólnych zabawach

 

- dokonuje wyborów dotyczących zdrowia

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

plany miesięczne

 

 

scenariusze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANATOWY KOLOR

 

Współpraca: nauczyciele rodzice, środowisko lokalne.

Współpraca z rodzicami:

 

Pomoc i współudział rodziców w przygotowaniu i zorganizowaniu Jubileuszu przedszkola:

 

- pomoc w realizacji filmiku na temat historii przedszkola

-przygotowanie dzieci do występów: stroje, nauka tekstów

-pomoc w przygotowaniu i sfinansowaniu festynu dla dzieci, akcji zaplanowanych w ramach obchodów 40 lecia

 

- zachęcanie do udziału w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych

- zgromadzenie fotografii z dzieciństwa rodziców, początków przedszkola 44, wspomnień absolwentów

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 

- prezentacja dorobku przedszkola 44 w środowisku np. w bibliotece, Radzie Osiedla, Urzędzie miejskim, przychodni, szkole (fotografie, artykuł, prace dzieci)

 

  - współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia   edukacyjne w najbliższej okolicy

- kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole:

1. Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni – współdziałania klasy I i grup zerówkowych,

2. Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny – spotkania w bibliotece

3. Poradnia psych-pedag. nr 1,  – badania diagnostyczne, terapia logopedyczna, psychologiczna, warsztaty dla rodziców, wykład dla rodziców „Dojrzałość szkolna”, warsztaty dla nauczycieli,

4.Schronisko Ciapkowo – akcja zbiórki żywności dla zwierząt,

5.Dom Seniora ,,Iskierka’’- przekazanie kartek świątecznych wykonanych przez dzieci,

6.Urząd miasta  - akcja „Odprowadzam sam”

7..Rada Dzielnicy – „Bieg Przedszkolaka”

 

Współpraca nauczycieli:

 

-wspólne przygotowanie pokazu dzieci jako kulminacji obchodów Jubileuszu w czerwcu 2023

- zorganizowanie wystawy fotograficznej „Nasze przedszkole w obiektywie”

- współtworzenie gazetki jubileuszowej,

-wykonanie upominków dla zaproszonych gości,

-współpraca nauczycieli w ramach działań między grupowych i ogólnie przedszkolnych,

-współpraca ze specjalistami,

-pełnienie funkcji opiekuna stażu i mentora  oraz współdziałanie w ramach stażu,

- organizowanie zajęć otwartych dla koleżanek,

- wzbogacanie kącików zainteresowań,

- wspólne realizowanie przedsięwzięć,

- współpraca w zespołach nauczycielskich 

- udział w szkoleniach rady pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

- dzielenie się doświadczeniem

- współdziałanie  w ramach realizacji zadań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły

 Poczta internetowa

 

Tablica ogłoszeń

 

 

Protokoły z zebrań, spotkań z rodzicami

 

Notatki z konsultacji

 

Plany współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wykaz przydatnych lektur.
 2. Harmonogram działań.
 3. Zespoły nauczycielskie

PRZYDATNE  LEKTURY:

 • Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe    Autor: Piotr Winczewski
 • Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki plastyczne dla dzieci  Tilman Michalski, Ute Michalski
 • Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Ćwiczenia gimnastyczne   Małgorzata  Lipiejko
 • Seria książek „Każde dziecko to potrafi”
 • Zabawy dla maluchów -Jak wychować pomysłowca?  Katarzyna Mitros
 • Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka    poradnik wyd. Natuli dzieci są ważne
 • Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli  opracowanie zbiorowe wyd. Jedność
 • Od złości do radości .Jak rozpoznawać i okazywać uczucia. Seria Ja i emocje  wyd. Jedność dla dzieci
 • Czy ten smutek kiedyś minie? Jak radzić sobie z żalem. Seria Ja i emocje  wyd. Jedność dla dzieci
 • Bajki które uczą jak  żyć wśród innych. Begona  Ibarrola
 • Bajki które pomagają odkrywać talenty . Begona Ibarrola

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj działania

Data, termin realizacji

Cele, główne zadania

Osoba odpowiedzialna/koordynator

1

Spotkanie z autorem książki dla dzieci

I półrocze

Zaproszenie twórcy, organizacja spotkań w grupach lub z ogółem przedszkola.

 

 

 

2

Wyjazd do Teatru

I półrocze

Zaplanowanie wycieczki, zakup biletów

 

 

3

Teatr w przedszkolu

I półrocze

Zaproszenie teatru do przedszkola, organizacja grup na przedstawieniu

 

 

4

Wizyta aktora w przedszkolu

I półrocze

Zaproszenie aktora do przedszkola, podział grup na spotkanie z aktorem.

 

 

5

Pasowanie na przedszkolaka

Listopad 2022

Zaplanowanie, przygotowanie dzieci, przeprowadzenie uroczystości.

Nauczycielki grup I i II

6

Pasowanie na ucznia

Październik 2022

Zaplanowanie i przeprowadzenie uroczystości, przygotowanie dzieci.

 

Beata G. gr. IV

7

Konkurs recytatorski

Listopad 2022

Zaplanowanie tematyki recytacji z uwzględnieniem tematu I z planu rocznego, przygotowanie dyplomów, nagród książkowych, przeprowadzenie konkursu z podziałem na grupy starsze i młodsze.

 

8

Konkurs czytelniczy

Grudzień 2022

Zaplanowanie konkursu, przygotowanie dyplomów, nagród książkowych, przeprowadzenie konkursu dla grup starszych.

 

Aleksandra  K. – gr. VII

9

Dzień Pluszowego Misia grupy młodsze

25 listopada 2022

Przygotowanie literatury, zestawu wierszy i opowiadania, recytacja i czytanie nauczycielek lub zaproszonych osób, zaplanowanie i przeprowadzenie zabawy w oparciu o literaturę.

 

10

Dzień pluszowego misia grupy starsze

25 listopada 2022

Przygotowanie literatury, zestawu wierszy i opowiadania, recytacja i czytanie nauczycielek lub zaproszonych osób, zaplanowanie i przeprowadzenie zabawy w oparciu o literaturę.

Aleksandra K. gr. VII

11

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”

Grudzień 2022

Przygotowanie plakatu informacyjnego, regulaminu konkursu, zaproszenie rodzin do udziału w konkursie, nagród książkowych, zorganizowanie wystawy prac dzieci, rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

 

 

 

Akcje charytatywne:

 

a)Pomoc dla Ciapkowa

 

b)Kartka dla seniora

Grudzień  2022

Nawiązanie współpracy, umieszczenie plakatów, zaproszenie do akcji nauczycielek dzieci i rodziców, nadzór nad przebiegiem akcji, zakończenie akcji.

 

a)

 

b)

12

Konkurs plastyczny „Moje przedszkole”

Marzec 2023

Przygotowanie regulaminu konkursu, plakatów informacyjnych, zaproszenie rodzin do udziału w konkursie, przygotowanie nagród i dyplomów, zorganizowanie wystawy prac na korytarzach przedszkola.

Małgorzata N. Magda S. gr.VI

13

Spotkanie z emerytkami

Styczeń 2023

Sporządzenie scenariusza spotkania, zaplanowanie przebiegu spotkania, wystosowanie zaproszeń ( wykonują dzieci) nadzór nad wykonaniem upominków (wykonują dzieci), pełnienie roli gospodarza spotkania.

 

 

 

14

Scenariusz pokazu  jubileuszowego

 

Luty 2023

Sporządzenie scenariusza, przydział zadań dla poszczególnych grup, nadzór nad przygotowaniami, ustalenie przebiegu uroczystości.

 

15

Wycieczka do Muzeum Gdyni – starszaki.

Maj 2023

Umówienie i zorganizowanie wycieczki, przejazdu dzieci. Skompletowanie dokumentacji wycieczki.

Nauczycielki gr. VII i IV

Kierownik wycieczki: Aleksandra K.

16

Jasełka

Grudzień 2022

Wybór repertuaru, przygotowanie dzieci, strojów, przeprowadzenie występu. Zaproszenie gości.

Beata G. Iza J.  grupa IV

17

Bal karnawałowy „Mój ulubiony bohater książkowy”

Styczeń 2023

Przygotowanie plakatu informacyjnego na hol i informacji przy poszczególnych salach na temat preferowanego stroju dla dziecka, daty balu.

 

 

18

Gazetka 40 lecia

Kwiecień 2023

Zebranie artykułów, opracowanie graficzne gazetki, zlecenie druku, oprawa plastyczna.

 

 

19

Festyn dla dzieci

Czerwiec 2023

Synchronizacja zaplanowanych atrakcji, sporządzenie plakatu informacyjnego, czuwanie nad przebiegiem festynu.

 

 

20

Kto pierwszy na mecie –  zawody biegowe.

Maj 2023

Zaplanowanie wydarzenia, zgromadzenie potrzebnego sprzętu, zaplanowanie i zlecenie wykonania dyplomów, medali dla dzieci, prowadzenie zmagań.

 

Pięciolatki:

 

Sześciolatki:

21

Przegląd piosenki przedszkolnej o tematyce „Życie w przedszkolu”

Marzec 2023

Sporządzenie plakatu informującego o przeglądzie piosenki, zebranie listy chętnych, zaplanowanie przebiegu, dobór nagród, jury konkursu, przeprowadzenie konkursu.

 

22

Z matematyką za pan brat zmagania matematyczne grup równolatków.

Luty 2023

Nadzór nad przebiegiem zmagań, przygotowanie zadań i potrzebnych pomocy. Opracowanie systemu punktacji, dyplomów pamiątkowych.

Gr.I i II:

Gr.III i VI:

Gr.V i VIII:

Gr.IV i VII:

23

Pokaz Jubileuszowy

Czerwiec 2023

 

 

 

 

 

 

 

 ROCZNY PLAN PRACY

 

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCEJ

 

ROK SZKOLNY  2021-2022

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

  przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

- Statut przedszkola.

 

 

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 1. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2020/2021
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Programu Wychowania przedszkolnego
 4. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 5. Wniosków z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
 6. Priorytetów wskazanych przez MEN

 

 

 

 

I.                „Bezpieczne przedszkole”- organizowanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Sposoby realizacji

Kryteria osiągnięć

Monitorowanie

Osoba odpowiedzialna

 

1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w

  przedszkolu:

-  zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

   obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach 

   przedszkola i w ogrodzie,

-  zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami

   ewakuacji,

- przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego.

 

 

- zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu

- zna drogę ewakuacyjną

- wie, jak zachować się w przypadku

  ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego

 

 

- alarm przeciwpożarowy

- zapisy w dziennikach

 

 

nauczyciele wszystkich grup

2. Aranżacja sal zabaw i  kącików zainteresowań do korzystania zgodnie z możliwościami i potrzebami rozwojowymi dzieci:

- tworzenie  w sali przestrzeni i warunków do bezpiecznej i różnorodnej aktywności dzieci, do  podejmowania różnych form działalności,

- tworzenie, wzbogacanie i modyfikowanie w ciągu roku, kącików zainteresowań stymulujących wszechstronny rozwój,

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i odrębności przez indywidualizację potrzeb: półki indywidualne, przydzielenie krzesełek, miejsc przy stole zgodnie z normami, wizytówki z imionami,

- zapewnienie miejsca odpoczynku i odosobnienia w formie kącika relaksu,

- stworzenie kącika emocji w celu odreagowania napięć np. gniotki, poduchy, gazety.

 

 

- podejmuje decyzje, organizuje sobie czas wolny

- bierze czynny udział w zakładaniu
  i wzbogacaniu funkcjonujących w salach kącików zainteresowań

- inicjuje i realizuje działania na rzecz

  własnego rozwoju

 

 

- kąciki zainteresowań,

- pomoce dydaktyczne

 

nauczyciele wszystkich grup

3. Uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa w sytuacjach życiowych:

- w czasie rygoru sanitarnego,

- podczas poruszania się po budynku, schodach, szatni w ogrodzie, w sali zabaw,

- w ruchu drogowym,

- w kontakcie z nieznajomymi, ze zwierzętami,

- przebywaniu na lodzie, śniegu, podczas burzy, upału,

- zagrożenia pożarowego,

 

,

 

 

 

4. Respektowanie praw każdego dziecka do bezpieczeństwa w sferze fizycznej, psychicznej , emocjonalnej i społecznej:

 

-ustalenie  z dziećmi praw i obowiązków przedszkolaka w wybranej formie: „Nasze zasady”, „Kodeks grupy”, „Kodeks przedszkolaka” itp. zgodnie z potrzebami grupy,

- uczenie dzieci zrozumienia i tolerancji wobec odmienności lub ograniczeń niektórych dzieci,

- ustalanie i modyfikowanie w porozumieniu z rodzicami systemu motywacyjnego,

- zapoznawanie dzieci z konwencją o Prawach Dziecka

(np. materiały ze strony UNICEF dla każdego dziecka.)

 

 

- tworzy kodeks grupy i przestrzega jego zasad

- rozwiązuje problemy na miarę swoich możliwości

- wyraża szacunek wobec innych osób

- szanuje emocje swoje i innych dzieci

- jest wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka

 

- kodeksy grupowe

- tablica motywacyjna

- kontrakty

-scenariusze zabaw

 

Nauczyciele wszystkich grup

5.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy.

 

- pedagogika M. Montessori,

- Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz,

- metoda Domana,

- Metoda I. Majchrzak – zabawy z literami,

- Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

- Metoda KLANZY - pedagogika zabawy,

- Metoda Orffa,

- Metoda Labana,

- Metoda Kniesów

- Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,

  oraz aktywizujących metod pracy:

- burza mózgów,

- projekt edukacyjny,

- metoda projektu,

- drama,

- gry planszowe,

- trening twórczego myślenia

- metoda K.E. Denisona

 

 

 

 

 

- zapisy w planach miesięcznych, dzienniku zajęć

-scenariusze zajęć

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

6. Wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowanie PPP i KS:

- diagnoza i terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia surdopedagogiczna

-współtworzenie i współrealizowanie  planów działań wspierających rozwój dziecka,

- wnikliwa obserwacja i diagnoza przedszkolna,

- stosowanie dostępnych pomocy edukacyjnych pomoce sensoryczne, logopedyczne, gry edukacyjne, pomoce SI,

-dostosowanie warunków pobytu dziecka w przedszkolu do jego potrzeb i możliwości (czas pobytu w plu, miejsce pracy i odpoczynku dziecka w sali, ilość bodźców, pomoce, tablice motywacyjne itp.)

 

 

- wyrównywanie  szans rozwojowych

- osiąganie sukcesu edukacyjnego

- poprawa funkcjonowania społecznego w grupie

- zabezpieczenie indywidualnych potrzeb każdego dziecka

 

- plany działań wspierających rozwój

- plany IPET

- arkusze obserwacji

- diagnoza logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna

 

 

Wszyscy nauczyciele

specjaliści

7.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, eliminowanie zauważonych niedomagań i braków:

- rozpoznawanie i monitorowanie potrzeb edukacyjnych dzieci ( obserwacje pedagogiczne)

- planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej w zakresie niezbędnym dziecku dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego,

- prowadzenie grupowych ćwiczeń logopedycznych,

- organizowanie warunków do podnoszenia poziomu umiejętności dzieci w każdym zakresie: poznawczym (dodatkowe zadania praca w ranku i popołudniu), społecznym (umowy społeczne, tablice motywacyjne, kodeksy), i emocjonalnym ( rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi, kącik emocji)

-wsparcie emocjonalne dzieci po traumie, trudnych wydarzeniach, zmianach w życiu ( współpraca z psychologiem)

 

 

- wnikliwa obserwacja każdego dziecka

- dbałość o zapewnienie pełnego rozwoju możliwości każdego dziecka

 

- wychodzenie naprzeciw potrzebom poszczególnych dzieci

 

 

 

 

 

Plany pracy

 

Karty pracy

 

Zapisy w dzienniku

notatki

 

Wszyscy nauczyciele

 

I.                „Kolorowy świat przedszkolaka”  - edukacja w kolorach tęczy .

 

 

 SPOSOBY REALIZACJI

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ

 MONITOROWANIE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

ZIELONY KOLOR

 

Ekologia i przyroda.

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne:

 

- prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej, przyrodniczej  uwrażliwiającej dzieci na konieczność dbania o środowisko, wskazywanie na zagrożenia dla środowiska,

 

- wykorzystywanie produktów odpadowych )pudełka, plastikowe butelki, makulatura, nakrętki ) do prac plastycznych, ćwiczeń ruchowych, oraz w kąciku plastyczno-konstrukcyjnym do samodzielnego kreatywnego wykorzystania przez dzieci, nauka o recyklingu,

 

-realizacja projektów o charakterze edukacyjnym -ekologicznym promującym dbałość o środowisko  np

www.tuptuptup.org.pl  program o zrównoważonym rozwoju.

 

- kontynuacja selektywnej zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii oraz segregacja odpadów na terenie przedszkola, organizowanych przez KZG Dolina Redy i Chylonki (w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola).

 

- udział w konkursie rodzinnym  „Coś nowego ze starego” – wykonanie zabawki z materiałów odpadowych.

 

 

 

- rozumie że należy dbać o środowisko naturalne

 

- jest świadome  zagrożeń dla środowiska

 

- zauważa piękno przyrody, dba o przyrodę

 

-uczestniczy w działaniach ekologicznych w przedszkolu i w domu

 

 

Scenariusze zajęć

Plany miesięczne

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z przebiegu projektu

 

 

 

Kąciki ekologiczne

 

Pojemniki do segregacji

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator „tuptup”

Gabrysia N.

 

 

 

 

 Koordynator KZG

Beata G.

 

Koordynator konkursu:

 

NIEBIESKI KOLOR

 

Edukacja regionalna

Kształtowanie  postawy przywiązania do swojego miasta i regionu, zaangażowania społecznego:

 

- kontynuacja udziału w kampanii „Odprowadzam sam”

(w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola) –promowanie ograniczenia zanieczyszczeń w mieście,

- udział  w akcjach „ Sprzątanie świata” , obchody „Dnia Ziemi”,

- realizacja programu  „Czyste powietrze wokół nas” 5, 6 latki

 - organizowanie zajęć na temat Gdyni i Kaszub:  obchodzenie urodzin Gdyni, Dnia Gdynianina, poznawanie zwyczajów i symboli kaszubskich, oglądanie filmów edukacyjnych o Gdyni i Kaszubach,

- tworzenie kącików regionalnych, morskich, poznawanie  zawodów związanych z morzem, ochrona wód Bałtyku, zwierzęta morskie, sławni żeglarze itp

- udział w imprezach organizowanych przez partnerów przedszkola: np. Bieg malucha – Rada osiedla Karwiny, Bieg przedszkolaka – Urząd Miasta Gdyni, ( w razie ustania pandemii),

- zorganizowanie pasowania grup zerówkowych  na ORP Błyskawica ( w razie braku ograniczeń sanitarnych)

 

- uczestniczy w akcjach organizowanych przez przedszkole

 

- wie, jak można dbać o czysty świat

 

- poznaje/ utrwala symbole swojego miasta i regionu

 

- zna nazwę swojego miasta, regionu

 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

Prace dzieci

 

 

 

Plany miesięczne

 

 

 

 

 

 

Scenariusz uroczystości

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Koordynator programu:

 

 

 

 

Koordynator pasowania na ucznia

 

 

CZERWONY KOLOR

 

Emocje i wartości

Dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro:

 

1. Kształtowanie u dzieci postaw szacunku, szlachetności i odpowiedzialności wobec innych ludzi, przyrody, regionu, kraju:

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, zabaw, dramy, wykorzystanie literatury, spotkania rodzinne,

- obchody Dnia Niepodległości, Dnia Flagi, Dni Morza, Urodziny Gdyni, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Przedszkolaka, Dzień Dziecka- do wyboru zgodnie z potrzebami i możliwościami grupy i sytuacja epidemiologiczną.

 

2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci:

- nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem: wprowadzanie strategii odreagowania złości, kącik emocji, kącik relaksu, bajkoterapia, techniki relaksacyjne,

-zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność, pracowitość, odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych czynności: dyżury, prace zespołowe, współdziałanie w parach, akceptacja nauczyciela, pochwały, prace na rzecz grupy, projekty, planowanie własnej aktywności,

-rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dziecka na potrzeby słabszych, młodszych, osób starszych, chorych przez zajęcia edukacyjne, udział w akcjach charytatywnych, pomoc kolegom, listy do chorego kolegi, nazywanie i odczytywanie emocji innych ludzi,

- uwrażliwianie na prawdę i dobro poprzez przykład osobisty, bohaterów literackich, bajki, obchody np. Dnia Życzliwości, Walentynki,

- udział grup najstarszych w warsztatach prowadzonych przez psychologa mających na celu wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole,

- włączenie się do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja” http://emocja.org/2020/05/25/regulamin2021- 2022/

 

 

 

- okazuje szacunek osobom starszym,

- dba i szanuje przyrodę

 

- współdziała przy organizacji i przebiegu uroczystości

 

- jest odpowiedzialne za powierzone mu działania

 

 

 

 

- zna sposoby reagowania w złości, aby nikogo nie krzywdzić

 

- stosuje poznane strategie radzenia sobie z napięciami, stresem,

 

- korzysta z kącika relaksu

 

- rozpoznaje i nazywa emocje

 

- ocenia postępowanie bohaterów literackich

 

- zna zasady zachowania w grupie i je stosuje

- panuje nad emocjami w miarę swoich możliwości

 

 

 

Plany miesięczne

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

Scenariusze uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator „Emocja” – Aleksandra K.

Aneta D.

 

ŻÓŁTY KOLOR

 

zabawa

1.Organizowanie dzieciom sposobności do zabawy, radości, śmiechu:

- organizowanie zabaw z okazji Dnia Przedszkolaka, Pasowania na przedszkolaka, Dnia Ziemniaka, Dnia Pluszowego Misia, Dnia postaci z bajek, Balu karnawałowego, Andrzejek, Mikołajek,  Dnia Dziecka, festynu rodzinnego,

- korzystanie z dorobku pedagogiki zabawy Klanza, szkolenia „Jazz dla ucha malucha”, metody harcerskiej – pląsy, zabawy tropiące, pedagogiki cyrku, płytoteki, zabaw Klamana itd

- stosowanie zabaw ruchowych, tanecznych, ze śpiewem.

 

2.Organizowanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw kreatywnych: słownych, plastycznych, ruchowych:

- samodzielne wykonywanie zabawek z pudeł, chust,

- stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci działań typu: przedstawienia, inscenizacje, improwizacje taneczne, wokalne, recytatorskie, popisy, występy przed grupą.

 

3. Planowanie i prowadzenie zabaw  na powietrzu: ruchowych, badawczych, odkrywczych, plastycznych.

 

 

- bierze udział we wspólnych zabawach

 

- zgodnie bawi się i współdziała w grupie

 

 

- poznaje nowe zabawy i sposoby rekreacji

 

 

- jest pomysłowe

- samodzielnie planuje i przeprowadza zabawę

 

- dzieli się swoimi pomysłami i prezentuje swoje umiejętności

 

 

Scenariusze

 

Plany miesięczne

 

Zapisy w dzienniku

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

FIOLETOWY KOLOR

 

Rozwijanie talentów

1.Praca z dzieckiem zdolnym, rozwijanie talentów, zainteresowań:

-rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności dzieci, postawy odkrywcy i badacza np. pakiet „Mali przedsiębiorcy” , kąciki badawcze, przyrodnicze, pomoce fizyczne: magnesy, waga,

- gromadzenie ciekawych przedmiotów do nauki i zabawy- „Kuferek kreatywności

-prowadzenie zabaw inspirowanych Międzynarodowym Dniem Kropki,

- korzystanie z internetowych programów dla dzieci np. you tube Być jak Ignacy, www.profesor pl/ fizyka w przedszkolu- zwłaszcza w razie pracy zdalnej,

- w razie ustania pandemii organizowanie warsztatów dla dzieci z zakresu  robotyki i programowania, i innych,

- kontynuacja programu edukacyjny „Poeksperymentujmy razem” – do wykorzystania w pracy zdalnej,

- prezentowanie prac dzieci na stronie www.przedszkola.4fun kids.- również w pracy zdalnej,

- prezentowanie rodzicom i dzieciom twórczej aktywności plastyczno–konstrukcyjnej wychowanków:

- wystawy prac w sali „nasza galeria”, dekorowanie sali i kącików pracami dzieci,

-wykonywanie i wykorzystywanie w zabawie samodzielnie wykonanych zabawek z użyciem recyklingu,

-wystawy prac na korytarzach przedszkola, z uwzględnieniem różnorodnych technik plastycznych, stosowanych form i metod pracy z dziećmi,

- wystawy jednego autora promujące talenty plastyczne i konstrukcyjne dziecka.

- uczenie, zainteresowanych dzieci, gry w warcaby, szachy,

- promowanie talentów dzieci przez udział w konkursach poza przedszkolnych.

 

Wspieranie rozwoju dzieci przez realizację programów własnych nauczycieli,  udział w kampaniach i projektach:

A) w zakresie wielojęzyczności:

- „Cztery pory roku z językiem angielskim” program własny Małgorzata N, Agnieszka G.

 - tworzenie  projektu : „Play with little Bear” jw.

B) w zakresie kompetencji cyfrowych

 „ Myszka” program własny Renata D. Agnieszka G.

 „Uczymy dzieci programować” – program internetowy – grupy starsze

C) w zakresie kompetencji językowych:

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” projekt Mac

- „Cała Polska czyta dzieciom” – akcja ogólnopolska

D)w zakresie ekspresji plastycznej:

- innowacja pedagogiczna „Czuje i rysuję” Aleksandra K.

- przedszkola.4fun kids – wysyłanie rysunków dzieci.

 E) w zakresie zdrowotnym:

- program własny „Prosto i zdrowo” Aleksandra .K.

- udział w kampanii www.rowerowymaj.eu/gdynia/

F)

 

 

Realizacja zadań w ramach „Przedszkole talentów”

( w poszczególnych grupach w razie ograniczeń sanitarnych lub ogólno-przedszkolna, międzygrupowa w razie ustania pandemii)

 

,,Wierszykowe trele morele” – konkurs recytatorski,  rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,

„Kto pierwszy na mecie” –  zawody sportowe, promowanie sprawności ruchowej, zdolności motorycznych,

„Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat” konkurs matematyczny, uzdolnienia w liczeniu i intuicji mat.

„Z piosenką przez świat” – konkurs wokalny – ujawnienie talentów wokalno- muzyczno- tanecznych.

,,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych.

 

 

 

 

- ujawnia i rozwija swoje umiejętności, predyspozycje, talenty

 

- korzysta z różnorodnych zabawek, przedmiotów, kącików i aktywności

 

- opowiada o swoich mocnych stronach

 

- mówi, co je interesuje, w czym jest dobre

 

 

- zgodnie współdziała z kolegami

 

 

- rozumie, że każdy ma inne umiejętności, zauważa je u kolegów

 

 

 

- podejmuje proponowane zadania

 

 

 

 

 

 

Kąciki zainteresowań

 

Prace dzieci

 

Zapisy w dzienniku

 

Plany miesięczne

 

 

Dyplomy dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy własne

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorki programów

 

 

Osoby biorące udział w programie:

 

„Mały miś…” –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Koordynator:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMARAŃCZOWY KOLOR

 

 

zdrowie

 Dbałość o zdrowy rozwój fizyczny dzieci poprzez:

 

- codzienny pobyt dzieci na powietrzu z uwzględnieniem zabaw swobodnych i kierowanych

- systematyczne prowadzenie zabaw porannych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych w sali w na powietrzu z zastosowaniem pomocy nietypowych, muzyki, sprzętu sportowego itp.

- wprowadzanie elementów gier zespołowych: piłka nożna, dwa ognie, koszykówka, badminton – grupy starsze

-oraz takich form ruchu jak: wyścigi, tory przeszkód, pląsy, tańce, zabawy tropiące, obwody ćwiczebne, marsze, spacery, wycieczki rowerowe, saneczkarstwo,

- przestrzeganie rozkładu dnia, zachowanie równowagi pomiędzy pozycja siedzącą i aktywną dziecka

- zachęcanie do zdrowego odżywiania, picia wody, ograniczanie  słodyczy w diecie

- organizowanie zabaw ruchowych, sportowych  w ramach obchodów np. Dzień Ziemniaka, Dzień Przedszkolaka, Dzień sportu,

- zorganizowanie Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego na sportowo (zawody, konkurencje, zabawy ruchowe)

 

 Prowadzenie zajęć i udział w działaniach profilaktyki zdrowotnej:

– kontynuacja programu Rossman „Czyściochowo”

-  zorganizowanie spotkania z pediatrą – temat do uzgodnienia

 - udział w działaniach „klubu wiewiórka PCK” lub

w kampanii prowadzonej przez sanepid „Radosny uśmiech” –profilaktyka próchnicy,

- udział w kampanii „Mamo, tato wolę wodę”,

- dokonywanie przez dzieci świadomych wyborów prozdrowotnych: samodzielne przygotowywanie kanapek, decydowanie o potrzebie odpoczynku i ruchu

- prowadzenie zajęć dydaktycznych na temat zdrowego  żywienia, pogadanek, spotkań ze specjalistami

-promowanie sportów, ruchu jako formy rekreacji i dbania o zdrowie,  poznawanie sylwetek polskich sportowców, dyscyplin sportowych,

- zorganizowanie konkursu rodzinnego „ Pokaże wam, jak o zęby dbam” – fotografia, wydruki z drukarki.

 

- chętnie przebywa na powietrzu, bierze udział w proponowanych  zabawach

- uczestniczy w zabawach ruchowych

 

- potrafi bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego

- uczy się współdziałania z drugą osobą/ grupą

- jest sprawne fizycznie

- rozwija sprawność fizyczną

 

- zna zasady zdrowego odżywiania

 

- bierze  aktywny udział  we wspólnych zabawach

 

- poznaje/ utrwala zasady dbania o zdrowie, o higienę jamy ustnej

- dokonuje wyborów dotyczących zdrowia ( żywność, aktywność,)

- stosuje zasady kulturalnego zachowania się przy stole

- stosuje zasady kulturalnego zachowania przy stole, w trakcie spożywania posiłków

 

- rozumie znaczenie sportu – ruchu dla rozwoju fizycznego

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

plany miesięczne

 

 

scenariusze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biorący udział  w programach:

 

 

„Czyściochowo” –

 

 

Klub Wiewiórka –

 

 

Mamo, tato wolę wodę –

 

 

 

 

Koordynator konkursu:

 

 

GRANATOWY KOLOR

 

Współpraca: nauczyciele rodzice, środowisko lokalne.

Współpraca z rodzicami:

1.Pedagogizacja rodziców: konsultacje indywidualne, informacje na temat zdrowego rozwoju  zamieszczane na tablicy ogłoszeń, tablicach specjalistów, w mailach – poradniki dla rodziców, na stronie przedszkola, w formie artykułów, ulotek do rozdania,

- propagowanie wśród rodziców zdrowego stylu życia: zachęcanie do udziału w imprezach dla dzieci organizowanych przez partnerów przedszkola – Urząd Miasta, Rada dzielnicy itp.

- zachęcanie do udziału w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych

- wspólne analizowanie podejmowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych w celu wzmacniania

właściwych zachowań, ocenianie  skuteczności i

 modyfikowanie według potrzeb,

- ścisła współpraca z rodzicami dzieci objętymi PPP, WWR, KS,

- angażowanie rodziców do wyposażania kącików w sali,

- modyfikowanie kodeksów grupowych,

- zachęcanie do korzystania z  konsultacji ze specjalistami

- zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich

- zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych

- uświadamianie rodziców o zaburzeniach ze spektrum autyzmu – budowanie zrozumienia problemu- akcja uświadamiająco – informacyjna psycholog

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

  - współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia   edukacyjne w najbliższej okolicy (w razie ustania pandemii),

 

  - kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole:

1. Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni – współdziałania klasy I i grup zerówkowych, wspólne zawody lub zabawy ruchowe, konkursy ekologiczne,

2. Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny – spotkania w bibliotece lub on line,

3. Poradnia psych-pedag. nr 1,  – badania diagnostyczne, terapia logopedyczna, psychologiczna, warsztaty dla rodziców, wykład dla rodziców „Dojrzałość szkolna”, warsztaty dla nauczycieli,

4.Schronisko Ciapkowo – akcja zbiórki żywności dla zwierząt,

5.Dom Seniora ,,Iskierka’’- przekazanie kartek świątecznych wykonanych przez dzieci,

6.MOPS – zbiórka świąteczna dla potrzebujących,

7.Urząd miasta  - akcja „Odprowadzam sam”, „Bieg przedszkolaka”,

8. PSSE sanepid – programy edukacyjne „Czyste powietrze wokół nas”, „Radosny uśmiech”, „Bieg po zdrowie”

9. Koło regionalne PCK- klub wiewiórka – profilaktyka próchnicy

10.Rada Dzielnicy – „Bieg malucha”( w razie ustania pandemii)

 

Współpraca nauczycieli:

 

- zapoznanie z literaturą dotyczącą wspomagania rozwoju fizycznego, emocjonalnego  dziecka:

- gromadzenie literatury fachowej oraz nośników informacji i źródeł komunikacji,

-współpraca nauczycieli w ramach działań między grupowych i ogólnoprzedszkolnych,

-tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych,

- współpraca ze specjalistami,

-współpraca z psychologiem w ramach realizacji  akcji ”Serce dla zwierząt” w związku z Światowym Dniem Zwierząt,

-pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu,

- organizowanie zajęć otwartych dla koleżanek,

- wzbogacanie kącików zainteresowań,

- wspólne realizowanie przedsięwzięć,

- współpraca w zespołach nauczycielskich:

·         

 

- udział w szkoleniach:

·         

 

 

- podnoszenie wiedzy nauczycieli

- dzielenie się doświadczeniem

- współdziałanie  w ramach realizacji zadań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Artykuły

 Maille

 

Tablica ogłoszeń

 

 

Protokoły z zebrań, spotkań z rodzicami

 

Notatki z konsultacji

 

Plany współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator

 

1

2

3. psycholog

4.Aleksandra K.

5.

6.

7.Vice dyrektor

8.

9.

10.

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Wykaz wydarzeń  do wyboru.

2.     Wykaz przydatnych lektur.

3.     Harmonogram   zajęć otwartych

Wrzesień

13.09 – dzień Ziemniaka – mini festyn w ogrodzie
19.09 – Dzień Kropki – zabawy kreatywne
20.09 – Dzień Przedszkolaka – zabawy ruchowo- taneczne w ogrodzie

22.09 – początek jesieni
30.09 – Dzień Chłopaka – emocje, szacunek, koleżeństwo, dobro
Październik
01.10 – Dzień Lekarza- troska o zdrowie, poznajemy zawody
04.10 – Dzień Zwierząt – zbiórka karmy, zajęcia z psychologiem
15.10 – Dzień Edukacji Narodowej – uczymy szacunku dla nauczyciela
Listopad
01.11 – Dzień Wszystkich Świętych –pamięć, szacunek
05.11 – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – zabawa – balik- disco
11.11 – Święto Odzyskania Niepodległości – lekcja patriotyzmu

21.11.- Dzień Życzliwości i pozdrowień - emocje
22.11 – Dzień Kredki –kreatywne zabawy plastyczne
25.11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia –zabawy, spotkanie z literaturą
29.11 – Andrzejki –tradycje polskie - ludowe
Grudzień
06.12 – Mikołajki. Spotkanie z Mikołajem –tradycje, zabawa
21.12 – powitanie Zimy
22.12 – Dzień Wody-zajęcia ekologiczne i badawcze
24.12 – Boże Narodzenie – tradycje polskie i kaszubskie

Styczeń
18.01 – Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka –dobro i prawda
21.01 – Dzień Babci i Dziadka- szacunek, miłość, odpowiedzialność
Luty

10.02 -  Urodziny Gdyni –przywiązanie do miasta, wiedza o nim
14.02 – Walentynki –miłość, przyjaźń, dobro - emocje
17.02 – Dzień Kota – szacunek dla zwierząt, dobroć, odpowiedzialność

20.02 – Tłusty Czwartek –tradycje polskie
21.02 – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkurs recytatorski
  .02 – Bal Karnawałowy - zabawa
Marzec
08.03 – Dzień Kobiet – szacunek do kobiet, emocje
21.03 – Powitanie wiosny – tradycje, zabawa
Kwiecień
02.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

02.04 – Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie

06.04 – Narodowy Dzień Sportu – propagowanie aktywności ruchowej
12 .04 – Wielkanoc – tradycje polskie i kaszubskie
Maj

01.05 – Święto Pracy
02.05 – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - patriotyzm
03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja - patriotyzm
04.05 – Dzień Strażaka – bezpieczeństwo
12.05 – Dzień Pielęgniarki- troska o zdrowie, poznajemy zawody

26.05 – Dzień Matki- emocje, miłość, szacunek, odpowiedzialność

   .06  - Festyn rodzinny, Akademia Talentów
Czerwiec
01.06 – Dzień Dziecka – wesoła zabawa
23.06 – Dzień Ojca - emocje, miłość, szacunek, odpowiedzialność
27.06 – Dzień Rybołówstwa- wiedza o Bałtyku, rybach
29.06 – Dzień Ratownika WOPR  - bezpieczeństwo nad wodą
30.06 – Koniec roku szkolnego w przedszkolu
Sierpień
01.08 – Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – patriotyzm,
15.08 – Święto Wojska Polskiego- patriotyzm

 

 

PRZYDATNE  LEKTURY:

·       101 ćwiczeń gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej  Autor: Delaney Tara

·       Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. Karty terapeutyczne i karty pracy   Agnieszka Lasota

·       Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe    Autor: Piotr Winczewski

·       Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki plastyczne dla dzieci  Tilman Michalski, Ute Michalski

·       Zajęcia ruchowe w przedszkolu. Ćwiczenia gimnastyczne   Małgorzata  Lipiejko

·        Seria książek „Każde dziecko to potrafi”

·        Agresja w przedszkolu  Gabriele Haug – Schnabel

·        Zabawy dla maluchów -Jak wychować pomysłowca?  Katarzyna Mitros

·        Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka    poradnik wyd. Natuli dzieci są ważne

·        Małe dzieci duże uczucia  Baun Heike

·        Samo sedno -Trudne emocje u dzieci  Ross W. Greene

·        Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli  opracowanie zbiorowe wyd. Jedność

·        Od złości do radości .Jak rozpoznawać i okazywać uczucia. Seria Ja i emocje  wyd. Jedność dla dzieci

·        Czy ten smutek kiedyś minie? Jak radzić sobie z żalem. Seria Ja i emocje  wyd. Jedność dla dzieci

·        Bajki które uczą jak  żyć wśród innych. Begona  Ibarrola

·        Bajki które pomagają odkrywać talenty . Begona Ibarrola