Regulamin Konkursu Plastycznego Moja ulubiona książka

Serdecznie zapraszamy do udziału w
Przedszkolnym konkursie plastycznym

,,Moja ulubiona książka”

Konkurs realizowany w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Regulamin

I. Organizator:

Przedszkole Nr 44 w Gdyni

Ul. Tatarczana 4     

81-591 Gdynia

tel. 58 629 30 62

II. Cele edukacyjne:

·         rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,

·         pobudzanie wyobraźni i fantazji dziecka jako czytelnika,

·         prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,

·         propagowanie literatury dla dzieci

III. Liczba stopni:

Konkurs składa się z jednego etapu: przedszkolnego

IV. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania 

      wyników:

1. Termin dostarczania prac do 05.12.2022r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 09.12.2022r. w siedzibie organizatora

V.  Zakres wymagań konkursowych:

Uczestnicy zgłaszają do konkursu prace w formacie A4 lub A3 wykonane dowolną techniką  z użyciem różnych materiałów i tworzyw wg własnej inwencji twórczej.  

(np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

Praca dotyczyć ma ilustracji  treści lub bohatera ulubionej książki dziecka.

VI.  Kryteria kwalifikowania uczestników, warunki uzyskania wyróżnień:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:

    imię i nazwisko dziecka, wiek oraz numer grupy do której uczęszcza dziecko.

    Podanie tytułu i autora utworu literackiego, którego dotyczy praca.

3. Prace należy dostarczyć nauczycielom poszczególnych grup.

4. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie   

    danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu.

5. Podczas oceniania prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

·         Oryginalność

·         Walory artystyczne

·         Estetyka wykonania pracy

 6. Uczestnicy, którzy zostaną laureatami otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za 

    zajęcie I, II i III miejsca.
    Komisja przewiduje również wyróżnienia.

 7. Prace zostaną zaprezentowane na holu przedszkola przy głównym wejściu.

 VII. Tryb pracy na poszczególnych stopniach:

1. Przedszkolną komisję konkursową powołuje dyrektor przedszkola.

2. Komisja po obradach sporządza protokół.

 VIII. Przepisy końcowe:

1. Prace dostarczone  na konkurs  zostaną zwrócone autorom.

2. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.

3. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:

 Liliana Dymczak, Iwona Grimm.