Procedury funkcjonowania Przedszkola nr 44 w Gdyni w związku z COVID-19 obowiązujące od 13 września 2022r.

1. Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów infekcji i chorób zakaźnych.

2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola również muszą być zdrowe – j.w.

3. Przed wejściem do budynku osoby dorosłe powinny zdezynfekować ręce.

4. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola może wchodzić do budynku, zachowując zasadę 1 opiekun z 1 dzieckiem.

5. Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności powinny umyć ręce wodą z mydłem. Ponadto dzieci regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z ogrodu.

6. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .

7. Sale, łazienki oraz ciągi komunikacyjne są na bieżąco utrzymane w czystości. Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni używane są każdorazowo z zachowaniem zaleceń producenta.

8. Sale, szczególnie w czasie gdy dzieci w nich nie przebywają, łazienki oraz części wspólne są regularnie wietrzone.

9. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne żywienie zgodne z przepisami prawa organizacji żywienia zbiorowego.

10. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych.

11. Sprzęty na placu zabaw są regularnie czyszczone przy użyciu detergentu.

12. Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania ciągłej samoobserwacji. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

13. W przypadku podejrzenia koronawirusa u dziecka należy odizolować je od reszty dzieci i bezzwłocznie poinformować rodzica lub opiekuna prawnego o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązać go do przybycia w miejsce przebywania dziecka.

14. Przedszkole wyposażone jest w termometry bezdotykowe.