Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 44 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole44gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-07.

Status pod względem zgodności z ustawą:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej: 2020-04-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola nr 44 w Gdyni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba kontaktowa w sprawie dostępności – Renata Darnowska, e-mail: ps44@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 629 30 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

  1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną z dwóch furtek, schody siedmiostopniowe (brak odpowiedniego podjazdu) a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
  2. Budynek jest dwupoziomowy. Aby dostać się na piętro, należy pokonać schody.
  3. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. W odległości 50m od przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
  5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Przedszkole posiada aplikację mobilną.