Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać w godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia i zgodnie ze złożoną deklaracją.

2. Upoważnienie powinno zawierać pełne dane osoby odbierającej dziecko i złożone przez rodziców na piśmie u nauczycielki w grupie. Pełen wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka znajduje się w oddziale pracującym do momentu zamknięcia placówki oraz w kancelarii przedszkola.

3. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przekazania dziecka pracownikowi przedszkola pełniącego dyżur w szatni lub nauczycielce grupy. Dziecko odbierane jest bezpośrednio z grupy, przez domofon rodzic sygnalizuje jedynie chęć odebrania dziecka.

4. Dziecko nieodebrane z przedszkola w czasie jego otwarcia będzie przekazane do Policyjnej Izby Dziecka. Przekazanie dziecka poprzedzone jest wyczerpaniem wszelkich możliwości skontaktowania się z rodzicami.

5. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, w ramach zajęć, przedszkole prowadzi systematyczną pracę nad popularyzowaniem zasad przepisów ruchu drogowego. Przedszkole uczy bezpiecznych zachowań, przewidywania skutków swojego postępowania i zabaw w różnym otoczeniu.

6. Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci w pełni zdrowe. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, rodzic zobowiązany jest dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.