Polityka prywatności

INFORMACJA OGÓLNA

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedszkole 44 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Tatarczana 4, 81-591 Gdynia, e-mail: przedszkole@p44.edu.gdynia.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl

Państwa dane osobowe  przetwarzane będą między innymi na podstawie przepisów prawa oświatowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego, realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

Państwa dane mogą być przetwarzane w szczególności przez upoważnionych pracowników Administratora, Organ Prowadzący Szkołę, Kuratorium Oświaty, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ich usunięcia jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody,
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Do pobrania: